Regulamin

Regulamin sklepu internetowego BUDMAX Jan Piwosz

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego pod adresem http://www.sklep.BUDMAX Jan Piwosz.pl stanowiącego własność BUDMAX Jan Piwosz s.c. z siedzibą w Krakowie

 

Sklep internetowy BUDMAX Jan Piwosz, prowadzony jest przez firmę BUDMAX Jan Piwosz s.c. z przy ulicy Igołomskiej 28M, 31-985 Kraków. Numer NIP 678-224-69-41, Numer REGON: 356641111.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Regulamin  określa zasady wykonywania umów, prawa i obowiązki sprzedającego oraz kupujących, a także zasady postępowania reklamacyjnego.

2.      W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin  jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

3.      Warunkiem złożenia zamówienia przez kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

4.      Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez kupujących oferty zakupienia określonej ilości konkretnych towarów.

 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

5.      Sklep BUDMAX Jan Piwosz prowadzi sprzedaż towarów z zakresu materiałów budowlanych, wykończeniowych i instalatorskich poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.sklep.BUDMAX Jan Piwosz.pl

6.      Sklep BUDMAX Jan Piwosz prowadzi sprzedaż towarów z zakresu materiałów budowlanych, wykończeniowych i instalatorskich w punktach handlowych

KUPUJĄCY
 

7.      Kupującym jest osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia,  a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług sklepu internetowego, w tym również konsument

8.      Za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

PRODUKTY

 

9.      Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

10. W wyjątkowych przypadkach, oferowane mogę być towary używane bądź serwisowane, o ile  jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu

11. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie

12. Towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu, zaś sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna.

 

CENA

13. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sprzedającego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług

14. Ceną wiążącą dla stron jest cena po której kupujący zamówił towar w złożonym zamówieniu.

15. Wskazane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który uzależniony od sposobu jej realizacji.

 

DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

 

16. Na wszystkie zamówione towary wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT

17. Podpis kupującego nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. Kupujący otrzymuje wyłącznie podpisany przez sprzedającego, bądź osobę przez niego upoważnioną, oryginał faktury.

18. W sytuacji,  gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, przyjmuje się, że zakup jest dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako podmiot gospodarczy.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ DROGĄ ELEKTRONICZĄ

 

19.  Zamówienie w sklepie internetowym BUDMAX Jan Piwosz można złożyć za pomocą strony internetowej

20.  Korzystanie z zakupów w sklepie  internetowym wymaga, aby  komputer kupującego i oprogramowanie spełniały następujące wymagania: komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej.

21.  Po dokonaniu zamówienia przez opcję koszyk i przyciśnięcie przycisku "potwierdzam zamówienie” na wskazany przez kupującego adres e-mail automatycznie zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o przekazaniu zamówienia do realizacji.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W INNY SPOSÓW

22. Do złożenia zamówienia konieczne jest  podanie imienia i nazwiska zamawiającego, jego adresu pocztowego oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy nabywających towar podmiotów gospodarczych celem wystawienia faktury VAT), adresu dostawy, numeru telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.

23. Zamówienie zostanie potwierdzone za pomocą poczty elektronicznej podając w/w informacje

24. Zamówienie można złożyć telefonicznie pod numerem działu handlowego podając w/w informacje.

25. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, sprzedający skontaktuje się z kupującym. Jeśli kontakt z kupującym nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia

26. Zamówienie można złożyć osobiście w siedzibie firmy BUDMAX Jan Piwosz.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

27. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia, o której decyduje numer zamówienia.

28. Zamówienie traktuje się jako złożone skutecznie w momencie aktywacji linku potwierdzającego zamówienie. W uzasadnionych przypadkach sprzedający może zaakceptować potwierdzenie zamówienia telefonicznie lub faksem.

29. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu  3 dni roboczych w godzinach od  7.00 do 15.00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od chwili złożenia zamówienia przez kupującego

30. W trakcie realizacji zamówienia zostanie wysłany do kupującego e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru bądź terminie jego odbioru w razie wybrania takiej opcji.


ZAWARCIA WIĄŻĄCEJ UMOWY SPRZEDAŻY

31. Umową uważa się zawartą w momencie w chwili wysłania przez sprzedawcę do kupującego, drogą e-mailową lub z systemu informatycznego sklepu internetowego, wiadomości o potwierdzeniu przez sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji

32. W przypadku osobistego odbioru towaru umowę uważa się za zawartą w momencie wystawienia faktury lub paragonu przez sprzedawcę. W takiej sytuacji potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji skutkuje czasową rezerwacją towaru dla kupującego

BRAK OBOWIĄZKU PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI

33. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia ani do podawania przyczyn nie przyjęcia zamówienia.

ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KUPUJĄCEGO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

34. Do chwili przekazania przez sprzedawcę towaru firmie kurierskiej kupujący ma prawo odwołać zamówienie przy czym konieczny jest niezwłoczny kontakt kupującego z działem handlowym

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

35. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez sprzedającego w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji, nie przekracza on 5 dni roboczych dla zamówień złożonych do godziny 17:00 danego dnia

36. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 3 dni roboczych po uprzednim poinformowaniu kupującego.

37. Za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firm kurierskich, sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

38. Zapłata za zamówiony towar jest warunkiem realizacji zamówienia.

 

ZAPŁATA
 
39. Płatności za towar można dokonana winna być  w następujący sposób : przedpłatą w razie przesyłki kurierskiej bądź  gotówką przy odbiorze osobistym

 

DOSTARCZENIE TOWARU

40. Towary dostarczany jest  w sposób i w miejsce wskazane przez kupującego w chwili składania zamówienia

41. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie  nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności  kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

42. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń kupującego z tytułu uszkodzenia czy niezgodności z zamówieniem

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KUPUJĄCEGO

43. Konsument który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania towaru stanowiącego przedmiot umowy.( podstawa prawna: art. 7 ust.1   ustawy z dnia  2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę  wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U.Nr 22, poz. 271 ze zm)

44. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy.

45. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia kupującego

46. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

47. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w ciągu czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie przez sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym świadczącym o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia ani nie został w żaden sposób uszkodzony.

48. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać bądź dostarczyć  na własny koszt na adres sprzedającego. Towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT .

49.  Zwrot uiszczonej przez kupującego ceny towaru zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia dokonania przez kupującego zwrotu towaru na podane przez kupującego konto.

50.  Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu i prawu odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie podlegają:

a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ

51. Towary oferowane w sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu BUDMAX Jan Piwosz. 

52. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez konsumenta  zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

53.  Sprzedający, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie sklepu BUDMAX Jan Piwosz nie zawierają błędów, w szczególności z przyczyn wynikających z cytowania opisów dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów towarów, które nie są podstawą do roszczeń.

54. W przypadku konsumenta sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu

55. Bieg terminu rozpoczyna się na nowo w razie wymiany towaru

56. Kupujący traci uprawnienia jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy

57. Sprzedający nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

 

 

PROCEDURA REKLAMACJI

 

58. Reklamowany towar musi być dostarczony sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnymi dodatkami dostarczonymi wraz z towarem. Po uprzednim zgłoszeniu sprzedawcy wady do przesyłki zawierającej reklamowany towar należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, opis problemu oraz wszelkie związane z towarem dokumenty i przesłać tę przesyłkę na adres sprzedającego

59. Kupujący może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

60. Jeżeli z podanych wyżej przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy

61. Kupujący nie może odstąpić  od umowy jeśli  niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna . W takim przypadku kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).

62. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji kupującego sprzedający powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić kupującemu odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienie lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) sprzedający ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru .

63. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

64.  W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nie istnienia wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedający nie ponosi odpowiedzialności towar zostanie kupującemu odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez kupującego będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni po czym zostanie zniszczony.

65. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.
 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

66. Podanie przez kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez kupującego zakupów

67. Dokonując zakupu bądź rejestracji kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych kupującego w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia

68. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów  bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

69. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych co należy zgłosić sprzedającemu w formie pisemnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

70.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

71. W przypadku odbioru osobiestego towaru, zamawiający jest zobowiązany sprawdzić telefonicznie dostępność towaru.